حامی پروژه
  مطالعات مهندسی ایمنی

1- مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات

Hazard & Operability Study (HAZOP)

2- شناسایی مخاطرات غیرفرآیندی

Hazard Identification (HAZID)

3- آنالیز حالات خرابی و اثرات آنها

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

4- آنالیز ایمنی شغلی

Job Safety Analysis (JSA)

5- مرور ایمنی پیش راه اندازی

Pre-Startup Safety Review (PSSR)

6- آنالیز درخت خطا

Fault Tree Analysis (FTA)

7- آنالیز درخت رویداد

Event Tree Analysis (ETA)

8- مطالعه سطح خدشه ناپذیری ایمنی

Safety Integrity Level (SIL)

9- آنالیز لایه های حفاظتی

Layers of Protection Analysis (LOPA)

10- مدلسازی پیامدها

Consequence Modeling (CM)

11- تحلیل علل ریشه ای حوادث

Route Cause Analysis (RCA)

12- تحلیل  Bow Tie

Bow Tie Analysis (BTA)

13- واکنش در شرایط اضطراری

Emergency Response Planning (ERP)

14- مطالعه اطمینان پذیری و تعمیرپذیری

Reliability, Availability and Maintainability  (RAM)

 


`
تاریخ ارسال: 1397/03/21
  جدیدترین مطالب