حامی پروژه
  مدیریت کربن، محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه ای و راهکارهای کاهش انتشار

تغییر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای

پديده تغيير اقلیم يک مسئله فرا ملي و جهاني است که بخش هاي مختلف زندگي بشر را تحت تاثير قرار مي دهد. تغييرات آب و هوايي تاثيرات نامطلوبی در پي دارد که از آن ميان مي توان به بالا آمدن سطح درياها و اقيانوس ها، تهديد امنيت غذايي، تاثير بر تنوع زيستي و اکوسيستم ها، کاهش منابع آب، و تهديد زيرساخت هاي مربوط به اسکان، انرژي و صنعت اشاره کرد.

تغییر اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای توسط بشر پس از انقلاب صنعتی است. شش گاز گلخانه ای که دارای تاثیر مستقیم در گرمایش جهانی میباشند عبارتند از: دی اکسید کربن (CO2)، متان (CH4)، اکسید نیتروژن (N2O)، هیدروفلئوروکربن ها (HFCs)، پرفلئوروکربنها (PFCs) و هگزافلورید گوگرد (SF6)

 

مدیریت کربن چیست؟

هدف از استقرار سیستم مدیریت کربن، یافتن پاسخ سوالات زیر در هر سازمان است:مدیریت کربن یک فرآیند مدیریتی برای افزایش کارایی زیست محیطی سازمان از طریق پایش و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای و یا کاهش انتشار توسط چاهکها در یک سازمان است. چرخه مدیریت کربن شامل مراحل آموزش و توانمندسازی، اندازه گیری و تعیین میزان انتشار، کاهش انتشار، تجارت کربن و گزارش دهی می باشد.

 

  • هزینه و فایده یک سیستم مدیریت استراتژیک گازهای گلخانه ای چیست؟
  • چگونه فرصتها و تهدیدهای ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای را شناسایی کنیم؟
  • چگونه میزان انتشار گازهای گلخانه ای سازمان را اندازه گیری، مدیریت، گزارش و کاهش دهیم؟
  • چه استانداردهایی را در سازمان پیاده کنیم و چرا این استانداردها اهمیت دارد؟
  • چگونه راهکارهای کاهش انتشار را ارزیابی ، و راهکار مناسب را انتخاب کنیم؟
  • ردپای کربن سازمان و محصول چیست و چگونه میتوان میزان ردپای کربن را محاسبه کرد؟
  • چگونه تغییرات در سیاستهای ملی و بین المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای میتواند بر هزینه ها و درآمد سازمان تاثیرگذار باشد؟ در سرمایه گذاری برای پروژه های کاهش انتشار، قیمت کربن را باید چقدر در نظر گرفت؟


مزایای استقرار نظام مدیریت کربن

- کاهش هزینه های عملیاتی و شناسایی فرصتهای بهینه سازی

- ایجاد روحیه فعالانه و پاسخگو در راستای تغییر اقلیم

- افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی

- انطباق با الزامات قانونی

- ارتقای اعتبار و دیسیپلین سازمان در سطح جهانی

 

مشاورین مهندسی حامی پروژه

مشاورین مهندسی حامی پروژه پیام، خدمات مشاوره حوزه مدیریت کربن را برای رویارویی با چالشهای اقتصاد کم کربن و تدوین استراتژی مناسب برای استفاده از فرصتها و کاهش ریسک انتشار گازهای گلخانه ای ارائه مینماید. خدمات این مشاور شامل موارد زیر است:

- مشاوره طراحی و استقرار سیستم مدیریت کربن در سازمان

- تهیه موجودی انتشار (Carbon Inventory) برای تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای منتشره سازمان با استفاده از نرم افزارها تخصصی و ضرایب انتشار بین المللی

- انتخاب فناوری و پیشنهاد تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز برای پایش مستمر میزان انتشار

- تهیه نرم افزارهای موجودی انتشار برای پایش مستمر و مستقیم

- مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISO-14064 برای تعریف پروژه های کاهش انتشار

- محاسبه رد پای کربن محصولات

- مشاوره تدوین راهبرد مناسب در سازمان برای تعریف پروژه های کاهش انتشار

- تهیه و تدوین راهکارهای کاهش انتشار برای هر یک از نقاط نشر سازمان

- امکانسنجی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات مالی و یا فناورانه مکانیزمهای بین المللی در پروژه های کاهش انتشار (CDM, NAMAs, CTCN)


`
تاریخ ارسال: 1397/03/21
  جدیدترین مطالب