حامی پروژه
  مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها

سیستم مدیریت انرژی، ابزاری برای بهبود مستمر در زمینه مصرف انرژی، کارایی انرژی و انتخاب صحیح و بهینه سازی منابع انرژی است که قابل استقرار و پیاده سازی در تمامی سازمان ها و صنایع بزرگ و کوچک، بخش های عمومی یا خصوصی، بخش های تولیدی یا خدماتی می باشد.

شرکت مشاورین مهندسی حامی پروژه با استفاده از پشتوانه علمی و فنی پرسنل خود، می تواند سازمان ها را در پیاده سازی و استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استانداردهای مربوطه یاری نماید.

اهداف این استاندارد عبارتند از:

- کمک به سازمان ها در بهتر استفاده کردن از انرژی های موجود

- ایجاد ارتباطات شفاف و کاربردی در مدیریت منابع انرژی

- ارتقا بهره وری انرژی

- کمک در ارزیابی و اولویت بندی و بهره برداری مناسب از تکنولوژی های پربازده انرژی

- ایجاد چارچوبی جهت توسعه کارایی انرژی در راستای زنجیره تامین سازمان

- توسعه کاربردهای مدیریت انرژی در جهت کاهش نشر گازهای گلخانه ای

- امکان ترکیب با سایر سیستم های مدیریت سازمانی مانند مدیریت کیفیت، زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت در قالب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)


`
تاریخ ارسال: 1397/03/21
  جدیدترین مطالب