حامی پروژه
  سوابق اجرایی

ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

سال اجرا

1

پیاده سازی سیستم تعمیر و نگهداری مستقیم در تاسیسات شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت گاز استان خراسان رضوی

96

2

نگهداشت سیستم مدیریت دانش شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت گاز استان خراسان رضوی

96

3

بومی سازی ضرایب انتشار گازهای گلخانه ای

شرکت گاز استان سمنان

96

4

بررسي ميداني و ارائه راهکارهای كاهش هدر رفت گاز طبيعي از علمک ها و تجهيزات مشتركين

شرکت گاز استان اصفهان

95

5

مطالعه محصولات پایین دست متانول و انتخاب زنجیره مناسب

شرکت خبرگان اندیش

95

6

مطالعه محصولات پایین دست متانول و همکاری در امکان سنجی فنی و اقتصادی واحدهای پایین دست

شرکت Nexant انگلیس

95

7

مطالعات بازار و امکان سنجی تولید الکترودهای خاص در ایران

شرکت Shield چین

94

8

آموزش و مشاوره اندازه گیری مقدار نشت گاز طبیعی و تامین دستگاهHi Flow sampler

شرکت انتقال گاز ایران – منطقه ده عملیات

94

9

انجام مطالعات HAZOP بخش جداسازی واحد SBA

شرکت شیمی تکس آریا

94

10

نظارت بر طرحهای اجرایی و پیشرفت فعالیتهای عمرانی پروژه ها

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

93-96

11

بررسی راهکارهای استفاده از هیدروژن off واحد منواکسیدکربن جهت مصرف سوخت در ریفرمر واحد منو اکسید کربن

پتروشیمی فناوران

94-95

12

طراحی سیستم بازیابی و تخلیص اسید و خنثی سازی پساب

شرکت شیمی تکس آریا

94

13

مشاوره و انجام تحقیقات صنعتی جامع بر روی انواع روش و نحوه استفاده از گاز ترش همراه در محل میادین نفتی

شرکت سروهیدرولیک پویا

94

14

امکان سنجی و انتخاب زنجیره مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

شرکت مهندسی هیربد نیرو

93


`
تاریخ ارسال: 1397/03/21
  جدیدترین مطالب