حامی پروژه
  خدمات مشاوره مهندسی

مشاورین مهندسی "حامی پروژه" باتوجه به توانمندی و سوابق کارشناسان خود، خدمات مشاوره مهندسی را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با تمرکز بر مهندسی پایه و مفهومی و رفع نیازهای فنی در حوزه انرژی، کربن و ایمنی فرآیند ارائه می نماید. خدمات قابل ارائه به شرح زیر است:

 

  • مهندسی مفهومی و پایه فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی
  • مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها
  • مدیریت کربن، محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه ای و راهکارهای کاهش انتشار
  • مطالعات مهندسی ایمنی (HAZOP، HAZID، SIL Study، ...)
  • مطالعات پایداری جریان (Flow Assurance)